Spotrebiteľská súťaž „Ladíme nový VelkyVoz.sk“

Nájdite chybu na našom novom webe www.VelkyVoz.sk, napíšte nám nám a vyhrajte karavan zadarmo na predĺžený víkend (4 dni).

Ako na to?

 1. Nájdite na našej novej webovej stránke www.VelkyVoz.sk funkčnú, logickú, gramatickú alebo grafickú chybu.
 2. Pošlite nám do konca marca 2018 na info@velkyvoz.sk s predmetom správy „ladíme“
  • opis chyby,
  • snímok obrazovky s chybou,
  • informáciu o použitom webovom prehliadači a číslo verzie
  • informáciu o použitom operačnom systéme
  • vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa – stačí obec, telefónne číslo a e-mailová adresa)
 3. Automaticky budete zaradení do žrebovania tejto súťaže, ktoré sa uskutoční do 15.4.2018
 4. Víťaza budeme kontaktovať a jeho meno a obec bude zverejnené na stránkach www.VelkyVoz.sk do 30.4.2018.

 

Pravidlá – štatút spotrebiteľskej súťaže „Ladíme nový VelkyVoz.sk“

 • Organizátorom súťaže je prevádzkovateľ rezervačného systému www.VelkyVoz.sk spoločnosť Bofirex s.r.o, Bajzova 48A, 010 01 Žilina, IČO: 47226587 (ďalej len „Organizátor“).
 • Do súťaže je možné sa zapojiť v termíne od 12.2.2018 do 31.3.2018.
 • Do súťaže sa môže zapojiť občan Slovenskej republiky, ktorý je minimálne 5 rokov držiteľom vodičského preukazu skupiny B (ďalej len „Účastník“), ktorý je spôsobilý na právne úkona a ktorý splní podmienky súťaže.
 • Každý Účastník môže byť v rámci súťaže zaradený do žrebovania len jedenkrát.
 • Podmienkou zapojenia do súťaže je zaslanie e-mailovej správy na adresu info@velkyvoz.sk s predmetom „ladíme“ a s nasledovnými informáciami a podkladmi:
  • opis chyby,
  • snímok obrazovky s chybou,
  • informácia o použitom webovom prehliadači a číslo verzie,
  • informácia o použitom operačnom systéme,
  • kontaktné údaje odosielateľa (meno, priezvisko, adresa – stačí obec, telefónne číslo a e-mailová adresa).
 • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich rodinný príslušníci.
 • Žrebovanie výhercu sa uskutoční najneskôr d0 15.4.2018, výsledky žrebovania budú zverejnené na www.VelkyVoz.sk najneskôr do 30.4.2018.
 • Cena pre jedného víťaza spotrebiteľskej súťaže je prenájom obytného auta zadarmo na 4 dni v mesiaci máj 2018 s celkovým limitom 600 prejazdených kilometrov. Výherca si vyberie ľubovoľné vozidlo z aktuálnej ponuky organizátora so zverejneným miestom prevzatia Žilina a ľubovoľný ešte neobsadený termín tohto vozidla v období od 1.5.2018 do 31.5.2018.
 • Hodnota ceny bude oznámená výhercovi v závislosti od zvoleného obytného auta, nepresiahne však hodnotu 500 € s DPH.
 • Výherca sa zaväzuje najneskôr do 10 dní po skončení prenájmu poskytnúť Organizátorovi článok a fotografie z cesty a pobytu na propagačné účely a dáva súhlas s ich zverejnením. Rozsah článku je minimálne 250 slov a počet fotografií minimálne 10. 
 • Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhra, ktorá sa nepodarí odovzdať výhercovi podľa týchto Pravidiel, resp. výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry, prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.
 • Organizátor nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.
 • Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“).
 • Účastník Súťaže dáva účasťou v Súťaži súhlas Organizátorovi so spracúvaním jeho osobných údajov („OÚ“) v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a fotografie  pre účely účasti v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, spojené s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, odovzdaním výhry výhercovi), ako aj na marketingové účely (t.j. za účelom propagácie značky a produktov Organizátora). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ v rozsahu ako je uvedené vyššie je strata prípadného nároku na výhru v Súťaži.

V Žiline 12.2.2018

Víťazom tejto súťaže sa stáva

Zuzana Zatkova, Nitra

Víťazke srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie u nás v požičovni.

Ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a pomoc pri ladení našej webovej stránky.